7 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazetede ‘Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter Ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik’ yayınlandı. Yönetmelikle; spor kulüplerinin taşıdıkları niteliklere göre tutacakları defterler sayılarak zorunlu hale getirildi.

Defterler

*Spor kulüplerinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymalı

*Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede spor kulüplerinin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulmalı

*Spor kulüplerinin faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir.

Kulüpler bilanço veya işletme esasına göre defter tutmakta serbesttir. Fakat bünyesinde ticari işletme, iştirak, bağlı ortaklık veya spor anonim şirketi bulunduran ve/veya kamu yararına çalışma statüsü bulunan spor kulüplerinin bilanço esasına göre defter tutmaları zorunludur.

 1. Bilanço esasına göre tutulacak defterler şöyledir:
 2. Karar defteri,
 3. Üye Kayıt Defteri
 4. Evrak Kayıt Defteri
 5. Yevmiye Defteri
 6. Büyük Defter (Defteri Kebir)
 7. Envanter Defteri

(Yönetmelikte; yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteri, elektronik ortamda tutulmalarına izin verilmiştir.)

 1. İşletme Esasına Göre tutulacak defterler şunlardır:
 2. Karar defteri,
 3. Üye Kayıt Defteri
 4. Evrak Kayıt Defteri
 5. İşletme hesabı defteri
 6. Demirbaş defteri
 7. Borç-Alacak defteri

Görüleceği üzere,Karar Defteri, Üye Kayıt Defteri, Evrak Kayıt Defteri her halükarda tutulması gereken defterler olup yönetmelikte tanım ve içeriği şu şekilde sıralanmıştır.

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Spor kulübüne üye olanların kimlik bilgileri, üyeliğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evrak çıktısı alınmak suretiyle saklanır, bu türdeki evraka da tarih ve sıra numarası verilir.

 

Kayıt Zamanı

İşlemlerin sayılan defterlere kayıt zamanı esas olarak 10 gün ile sınırlıdır. Bununla beraber muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak yapılan işlemlerde defterlere kayır süresi 45 günü geçmemelidir.

Spor kulübü defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırk beş günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur.

Hesap Dönemi

Kulüpler için hesap dönemi temelde 1 takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer. Yeni kurulan spor kulüplerinde hesap dönemi kuruluş tarihinde başlar ve 31 Aralıkta sona erer. Dolayısı ile özel hesap dönemlerinde faaliyet gösteren (sezonluk) kulüplerde, özel hesap dönemlerine göre defter tutmaya engel bir hüküm yoktur.

Defter Tasdiki

Spor kulüpleri bu Yönetmelikte geçen ticari defterlerini, 213 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre tasdik ettirirler.

Elektronik ortamda tutulacak defterler hariç olmak üzere, ticari defterler diğer defterler ise kullanılmaya başlanmadan önce il müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.

Gelir ve gider belgeleri

Spor kulüplerinin gelirleri, alındı belgesi ile tahsil edilir. Spor kulübü gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Spor kulübü giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 213 sayılı Kanun hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Gider Makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

(3) Spor kulüpleri tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından spor kulüplerine yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Saklama süresi

Karar ve üye kayıt defterleri, ödüller, beratlar, madalya bilgileri ve benzeri devamlı niteliği haiz kayıtları devamlı surette; spor kulüpleri tarafından tutulması ve saklanması zorunlu olan hesap ve belgeler, özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, diğer kayıt ve belgeler ise kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak on yıl süreyle saklanır.

Defterlerin kaybolması

Spor kulüpleri tarafından tutulan defter veya belgelerin kaybolması, çalınması, okunamayacak duruma gelmesi veya yangın, su baskını, yer sarsıntısı gibi bir afet nedeniyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğraması durumunda, spor kulübü yöneticisi zıyaın öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde zayi belgesi almak için spor kulübü merkezinin bulunduğu yer yetkili mahkemesine başvuru yapar ve neticesinden il müdürlüğü yazılı şekilde bilgilendirilir.

 

Halil ÖZBEK

E.Vergi Müfettişi

Muhasebe Denetim Uzmanı

 

Kaynak Göstererek ve link kullanarak makalemizden alıntı yapılabilir. Hiçbir şekilde tamamen yayınlanamaz.

Kategoriler: Güncel

0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir